Điều khoản dịch vụ

Trách nhiệm của VNPT và của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ trên website VNPT Cloud.

Điều khoản sử dụng dịch vụ VNPT Cloud

Có hiệu lực từ: 01/10/2023

Bạn đã lựa chọn được dịch vụ của mình ?

Đăng ký ngay một tài khoản để bắt đầu hoặc nếu đã có tài khoản thì đăng nhập vào để bắt đầu sử dụng.